Uslovi korišćenja

Cuvarkuca.rs je internet stranica u vlasništvu Aleksandar Nikolića (u daljem textu AN), namenjena objavljivanju oglasa iz oblasti nekretnina. Svi korisnici stranice Cuvarkuca.rs su dužni da se ponašaju u skladu sa ovim uslovima korišćenja. Pristupanjem ovoj stranici prihvatate ove uslove korišćenja i postajete korisnik.


AN zadržava pravo promene ovih uslova korišćenja i iste stupaju na snagu odmah, objavljivanjem na stranici Cuvarkuca.rs. Korisnici su dužni da se upoznaju sa aktuelnim uslovima korišćenja, a samim pristupom stranici Cuvarkuca.rs smatra se da su sa istim upoznati.


Zabranjeno je svako oglašavanje koje je protivno pozitivnim zakonskim propisima, a naročito je zabranjeno obmanjujuće oglašavanje, oglašavanje koje ima za cilj podsticanje diskriminacije po bilo kom osnovu, oglašavanje koje podstiče ugrožavanje zdravlja i bezbednosti, prikriveno oglašavanje, kao i oglašavanje lica, roba, usluga i aktivnosti koji su zabranjeni zakonom ili pojedinačnim aktom državnog organa.


Oglasna poruka mora da bude istinita, u skladu sa zakonom, dobrim poslovnim običajima lojalne konkurencije i profesionalnom etikom.Oglasna poruka ne sme da sadrži obmanjujuće podatke i ne sme da vređa javni moral ili prava ličnosti. Nije dozvoljeno korišćenje izraza ili tvrdnji koji izazivaju zabludu o oglašivaču, njegovoj aktivnosti, proizvodu ili usluzi. Podaci o proizvodu ili usluzi moraju biti istiniti i ne smeju stvarati zabludu o ceni, načinu prodaje i isplate, kvalitetu, upotrebljivosti ili drugim svojstvima.


Portal Cuvarkuca.rs i AN, nisu odgovorni za istinitost, tačnost i verodostojnost informacija u oglasnoj poruci, a naročito o svojstvu, karakteristikama i stanju oglašenog proizvoda ili usluga. Odgovornost za sadržaj oglasne poruke je na licu od koga je takav sadržaj potekao.


Cuvarkuca.rs i AN. ne učestvuju u prodaji predmeta koji se oglašavaju na stranici Cuvarkuca.rs, niti u bilo kojoj transakciji koja se obavlja između korisnika portala. Portal Cuvarkuca.rs i AN, ne garantuju za bilo koji predmet prikazan na strani Cuvarkuca.rs, uključujući vlasništvo nad predmetom i spremnost korisnika da izvrši transakciju.


Korisnik garantuje da fotografije koje postavlja su njegovo autorsko delo. Fotografije moraju biti fotografije predmeta koji se oglašava.


Radi oglašavanja na Cuvarkuca.rs, korisnik je u obavezi da se registruje. U tu svrhu korisnik je prihvatanjem ovih uslova korišćenja dao saglasnost na prikupljanje i obradu podataka o ličnosti koji se mogu koristiti u svrhu spajanja korisnika. Cuvarkuca.rs i AN. se obavezuje da će čuvati podatke dobijene od korisnika, te da će ih koristiti u dobroj nameri, kao i da iste neće distribuirati ili otkrivati trećoj strani bez isključive saglasnosti korisnika.


Korisnik je saglasan sa primanjem elektronske pošte koja je povezana sa aktivnostima Cuvarkuca.rs i AN.


Oglašivač je dužan da uz oglasnu poruku dostavi i popunjen obrazac (deklaraciju). Oglasna deklaracija je isprava koja sadrži podatke koji identifikuju oglašivača i prenosioca oglasne poruke, sadržaj oglasne poruke, i predviđeni period i način oglašavanja, koju oglašivač dostavlja prenosiocu oglasne poruke. Deklaracijom se garantuje tačnost unetih podataka i sadržina oglasne poruke. Deklaracija je validna sve do promene podataka o oglašivaču. Ukoliko dođe do promene oglašivač je dužan da dostavi izmenjenu deklaraciju o oglašavanju.


Cenovnik za pruženu uslugu oglašavanja i reklamiranja je dostupan na strani Cuvarkuca.rs i čini sastavni deo ovih uslova korišćenja.


Cuvarkuca.rs i AN. ima pravo da ukloni i izbriše oglase koji su suprotni pozitivnim zakonskim propisima, koji nisu u skladu sa ovim uslovima korišćenja i poslovnom politikom društva, bez prethodne najave, te oglašivač po tom osnovu nema pravo na naknadu štete.


Cuvarkuca.rs i AN. imaju pravo da uklone sve oglase koji mogu dovesti do ometanja rada i funkcionisanja portala Cuvarkuca.rs.


Tekst i fotografije koji nisu predmet oglasa biće uklonjeni, kao i oglasi koji u sebi sadrže linkove do drugih sajtova koji se bave oglašavanjem nekretnina ili sličnog sadržaja.


Cuvarkuca.rs neće objaviti oglas ukoliko nije dostavljena prateća deklaracija.


Na stranici Cuvarkuca.rs oglas će biti objavljen ukoliko su ispunjeni sledeći uslovi: - podaci oglašivača i oglasne poruke moraju biti tačni i istiniti - sadržaj oglasne poruke mora biti u skladu sa Zakonom o oglašavanju i drugim pozitivnim zakonskim i podzakonskim propisima - oglas može sadržati samo jedan predmet prodaje - oglasi ( tekstovi i fotografije) moraju biti iz oblasti nekretnina - oglas postavljen u određenoj kategoriji, mora imati sadržaj oglasa vezan za tu kategoriju - postavljene fotografije moraju biti odgovarajućeg kvaliteta


AN. zadržava pravo da odbije objavljivanje oglasa korisniku koji ima neizmirene obaveze prema društvu i može usloviti objavljivanje oglasa izmirenjem dospelih obaveza.


Cuvarkuca.rs i AN. nisu odgovorni za štetu koju pretrpe treća lica u vezi i povodom objavljenog sadržaja na stranici Cuvarkuca.rs. Korisnik se obavezuje nadoknaditi štetu koju Cuvarkuca.rs i AN. pretrpe po osnovu zahteva trećih osoba, a koja je nastala povodom objavljenog sadržaja.


Portal Cuvarkuca.rs može sadržati linkove prema drugim stranama, ali ne odgovara za usluge ili proizvode koji su prikazani na tim stranama, niti snosi odgovornost zbog bilo kojeg sadržaja prikazanog na stranicama sajtova trećih lica.


Celokupan sadržaj portala Cuvarkuca.rs je zaštićen autorskim pravom. Kopiranje, preuzimanje i objavljivanje bilo kojeg sadržaja ili dizajnerskog elementa portala bez pisanog ovlašćenja nosioca autorskih prava AN. je strogo zabranjeno.


Cuvarkuca.rs i AN. ne garantuju neprekidnu dostupnost portala Cuvarkuca.rs i neće snositi bilo kakvu naknadu štete koja može nastati zbog prekida dostupnosti, neobjavljivanja ili brisanja oglasa ili grešaka u delovanju web stranice Cuvarkuca.rs.


Portal Cuvarkuca.rs zadržava pravo da zabrani pristup korisniku koji na bilo koji način krši ove uslove korišćenja ili ometa rad portala, kao i pravo da protiv tih korisnika preduzme odgovarajuće mere. U slučaju eventualnih sporova između korisnika i društva AN. nadležan je sud u Beogradu.

Politika privatnosti

AN, čiji veb sajt ili aplikaciju koristite, poštuje pravo na privatnost korisnika naših usluga i garantuje im pravo da odaberu da dele podatke koji se na njih odnose. Pokušavamo da obezbedimo da se lični podaci naših korisnika obrađuju u skladu sa važećim odredbama zakonskih propisa Republike Srbije kao i u skladu sa važećim odredbama direktive Evropske unije.

Naša Politika privatnosti omogućava Vam da saznate kako obrađujemo lične podatke korisnika naših usluga, u svojstvu korisnika sajtova i aplikacija, a pre svega:

Ko je administrator vaših ličnih podataka, Koje podatke obrađujemo, U koju svrhu i po kom osnovu obrađujemo podatke, Koliko dugo procesuiramo podatke, Koja su prava naših korisnika u smislu obrade ličnih podataka, Sa kim delimo podatke. Administrator ličnih podataka

Ko je administrator vaših ličnih podataka

Administrator vaših ličnih podataka je Izdavačko društvo Ringier Axel Springer doo Beograd, čiji veb sajt ili aplikaciju koristite. Šta to znači? AN odlučuje o ciljevima i metodama obrade vaših ličnih podataka, tj. kako će se Vaši podaci koristiti.

Kako nas kontaktirati u vezi sa ličnim podacima? Za obradu vaših ličnih podataka i sprovođenje vaših prava vezanih za obradu, možete se obratiti na sledeću adresu:

e-mail: info@cuvarkuca.rs sa napomenom: Obrada ličnih podataka

Koliko dugo obrađujemo podatke?

Vaši podaci će biti obrađivani sve dok postoji legitimni interes za njihovu obradu, odnosno:

- u slučaju davanja saglasnosti do trenutka opoziva saglasnosti za obradu, ograničenja ili druge radnje kojom se ograničava data saglasnost, - u slučaju potrebe da se Vaši podaci koriste za realizaciju ugovora, - ako je osnov za obradu podataka naš legitimni interes, i to do podnošenja prigovora ili opoziva saglasnosti, - za poreske i računovodstvene svrhe u meri i u roku, koji je u skladu sa drugim važećim propisima.

Koja su prava naših korisnika u slučaju obrade ličnih podataka?

U skladu sa odredbama Opšte Uredbe o zaštiti ličnih podataka (Uredbe Evropskog parlamenta i Saveta (EU) 2016/679 koja se primenjuje od 25.05.2018. godine), korisnik ima sledeća prava u odnosu na obradu ličnih podataka sa naše strane, uključujući i obradu ličnih podataka i od strane naših pouzdanih partnera:

- pravo pristupa svojim podacima, uključujući i dobijanje kopije podataka, - pravo na zahtevanje ispravke podataka, - pravo na brisanje podataka, - pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu za zaštitu ličnih podataka, - pravo ograničavanja obrade podataka.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti, imate pravo da opozovete Vašu prethodno datu saglasnost. Opoziv saglasnosti ne utiče na zakonitost obrade koja je izvršena na osnovu saglasnosti pre Vašeg opoziva.

Ako se Vaši podaci obrađuju na osnovu saglasnosti ili u svrhu ugovora (potrebnog za pružanje usluge), imate pravo na prenos ličnih podataka. U cilju ostvarivanja Vaših gore navedenih prava, možete nam se sa obrazloženim zahtevom obratiti na: info@cuvarkuca.rs

Sa kim delimo podatke?

Vaši podaci mogu biti preneti našim pouzdanim partnerima koji obrađuju lične podatke u naše ime, uključujući provajdere IT, marketinške agencije kao i druge naše pouzdane partnere. U slučaju prenosa podataka, mi ćemo zahtevati da naši pouzdani partneri čuvaju tajnost i bezbednost podataka kao i da sprovedu odgovarajuće mere kako bi se obezbedila zaštita podataka o ličnosti.

Vaši podaci mogu biti prosleđeni i drugim privrednim subjektima koji su ovlašćeni za obradu podataka na osnovu važećih zakona Republike Srbije.

Na osnovu Vašeg dobrovoljnog pristanka za obradu podataka od strane AN, Vaše lične podatke nam takođe ustupate: za beleženje istorije pregledanja naših veb sajtova i aplikacija, u marketinške svrhe (uključujući automatizovanu analizu vaših interesovanja, i to isključivo u cilju plasiranja Vama odgovarajućih reklamnih poruka), sve uključujući i postavljanje kolačića na Vašem uređaju.

Data saglasnost se odnosi i na obradu Vaših ličnih podataka u marketinške svrhe od strane naših pouzdanih partnera. Spisak naših pouzdanih partnera možete pronaći u poruci o traženju saglasnosti pod linkom Promeni postavke.

Prenos podataka izvan EEA

Naši partneri su registrovani uglavnom u državama Evropskog ekonomskog područja (EEA) ili u Švajcarskoj, odnosno u državama koje ispunjavaju odgovarajući nivo zaštite podataka o ličnosti. Neki naši pouzdani partneri, npr. Google, nalaze se izvan EEA. U vezi sa prenosom vaših podataka izvan EEA, partneri garantuju da pružaju garanciju visokog nivoa zaštite ličnih podataka.

Politika upotrebe "kolačića"

Šta su to "kolačići"?

Kolačići (cookies) su male datoteke, u vidu teksta i/ili brojeva, koje internet prezentacija čuva na vašem kompjuteru ili bilo kom drugom uređaju na kome se pokreće program za pretraživanje interneta kako bi mogla da prepozna vaš uređaj sledeći put kada joj pristupite. To se dešava kada prvi put posetite tu prezentaciju. Kolačići se mogu upotrebiti u različite svrhe, ali se najčešće koriste da bi se obezbedilo efikasno funkcionisanje internet prezentacije i radi prikupljanja/skladištenja informacija o tome za šta njeni posetioci koriste internet. Drugim rečima, kolačići pojednostavljuju korišćenje interneta jer korisnici ne moraju svaki put da počinju od početka. Kolačići su pasivne datoteke i ne mogu da šire kompjuterske viruse ili drugi zlonamerni softver.

Internet prezentacije upotrebljavaju informacije prikupljene korišćenjem kolačića da zapamte podatke i sklonosti korisnika, poput sadržine "korpi" kupaca koji na internetu, da li je korisnik prijavljen na internet prezentaciji, kako se prezentacija koristi, itd. Kolačići se obično automatski poništavaju kada zatvorite pretraživač (to su takozvani "sesijski" kolačići). Međutim, kolačići mogu biti podešeni tako i da isteknu određenog dana, tako da se podaci zadržavaju duži vremenski period (tzv. "trajni" kolačići). Trajni kolačići se obično čuvaju na vašem hard disku. Postoji i razlika između kolačića "prve strane" (koje podešava internet prezentacija koju korisnik posećuje) i kolačića "treće strane" (koje podešava treća strana čije veze su umetnute na prezentaciju koju korisnik posećuje). Kolačiće treće strane najčešće podešavaju programi za analitiku interneta, oglašivači i slično, i oni između ostalog omogućavaju ciljanje marketinških poruka.

Kako mi koristimo kolačiće?

Mi koristimo kolačiće da bismo neprekidno unapređivali i ažurirali našu internet prezentaciju i pružili vam najbolje moguće korisničko iskustvo. Informacije koje prikupljamo su anonimne, a podatke prikupljene korišćenjem kolačića ne možemo da povežemo sa drugim informacijama o vama. Samo Čuvarkuća ima pristup ovim podacima.

Da bismo neprekidno unapređivali sadržaj naše internet prezentacije i usluge dostupne na njoj, u kontinuitetu prikupljamo anonimne statističke podatke. Koristimo kolačiće koje podešava Google Analytics da analiziramo način na koji koristite našu prezentaciju i pripremimo statističke podatke o njenom korišćenju. To nam pomaže da prepoznamo moguće anomalije i unapredimo vaše celokupno iskustvo na našoj prezentaciji. Kolačići Google Analytics sadrže slučajno kreiranu korisničku identifikacionu šifru koja se koristi za prepoznavanje vašeg pretraživača kada otvarate pojedinačne stranice. Ovi kolačići ne sadrže podatke o ličnosti i koriste se samo za analitiku interneta.

O kolačićima Google Analytics možete saznati više na prezentaciji posvećenoj tome kako Google Analytics koristi kolačiće.

Kako izbeći kolačiće?

Nadamo se da ćete prihvatiti korišćenje kolačića i tako doživeti najbolje moguće iskustvo posete našoj internet prezentaciji. Međutim, kolačiće možete odbiti ako izmenite odgovarajuće postavke u svom pretraživaču, a možete svoj pretraživač konfigurisati i tako da vas obavesti pre nego što se bilo koji kolačić sačuva. Ipak, imajte na umu da ako odbijete kolačiće možete izgubiti pristup određenim funkcijama naše internet prezentacije i možda nećete biti u stanju da je koristite u potpunosti.

Ako ne želite da primate kolačiće sa naše internet prezentacije, (u većini pretraživača) možete pristupiti opciji postavki interneta / naprednim podešavanjima kolačića i dodati našu internet prezentaciju na spisak prezentacija čije kolačiće želite da blokirate. Takođe možete da obrišete pojedinačne kolačiće ili sve kolačiće koje je sačuvao vaš pretraživač.

Uputstva za najčešće pretraživače:

Kako da izbegnem kolačiće koje postavlja Google Analytics i evidenciju o posetama stranica

Više informacija o kolačićima

O kolačićima možete saznati više na prezentaciji.